ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 62 ]
[ 15 สิงหาคม 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพิชญ์ ชินะข่าย ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความเมตตาด้านพิธีกรรมทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลจากคณะพระสงฆ์สำนักวิปัสนาเกษตรใหม่ ทั้งนี้ มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอกเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญริเริ่มกิจกรรมอันดีงามนี้ ให้กับคณะเป็นประจำทุกปี

Image

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 9 ส.ค. 62 ]
[ 9 สิงหาคม 2562 ]

ตัวแทนผู้บริหารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย, อาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 25 ก.ค. 62 ]
[ 25 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพิธีการถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล โดยการถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม) และจุดเทียนถวายพระชัยมงคล

Image

การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" [ 24 ก.ค. 62 ]
[ 24 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี, นายสุรพล บุญยืน, นางสาวผ่องนภา จึงธนะธาดากุล และนางสาวสาลินี วงศ์แปง เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

Image

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 24 ก.ค. 62 ]
[ 24 กรกฎาคม 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง” ในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โดย คุณวรวุฒิ แก้วสุก ศิษย์เก่าภูมิทัศน์รุ่นที่ 3 แม่โจ้รุ่นที่ 51 และจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ให้แก่นักของคณะ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน ทั้งสิ้น 22 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิเช่น ผู้นำนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน, นักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 คน (เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 42 กิจกรรม 394 ชั่วโมง), นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะด้านวิชาการ จำนวน 9 คน, นักศึกษาดีเด่นด้านการบริการวิชาการ จำนวน 13 คน และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะด้านวิชาการ จำนวน 2 คน

Image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 10 ก.ค. 62 ]
[ 10 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Image

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" [ 9 ก.ค. 62 ]
[ 9 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" ให้กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงผลงานด้านการออกแบบผลงานศิลปะ โดยจะเปิดรับสมัครผลงานจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

Image

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 24 ก.ค. 62 ]
[ 24 กรกฎาคม 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง” ในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โดย คุณวรวุฒิ แก้วสุก ศิษย์เก่าภูมิทัศน์รุ่นที่ 3 แม่โจ้รุ่นที่ 51 และจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ให้แก่นักของคณะ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน ทั้งสิ้น 22 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิเช่น ผู้นำนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน, นักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 คน (เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 42 กิจกรรม 394 ชั่วโมง), นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะด้านวิชาการ จำนวน 9 คน, นักศึกษาดีเด่นด้านการบริการวิชาการ จำนวน 13 คน และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะด้านวิชาการ จำนวน 2 คน

Image

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" [ 9 ก.ค. 62 ]
[ 9 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" ให้กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงผลงานด้านการออกแบบผลงานศิลปะ โดยจะเปิดรับสมัครผลงานจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

Image

โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road [ 3 ก.ค. 62 ]
[ 3 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บริษัท พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรม "โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road" เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน

Image

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 20 มิ.ย. 62 ]
[ 20 มิถุนายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การต้อนรับและเป็นการปะกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ รวมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาใหม่รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการทางการศึกษาของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนก่อนการทำกิจกรรมรับน้องและการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2562 ตลอดจนมีการแนะนำตัวผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน ให้นักศึกษาทราบ เพื่อการติดต่อสอบถามประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Image

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562 [ 12 มิ.ย. 62 ]
[ 12 มิถุนายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562 ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา เพื่อเป็นการทบทวนแผนการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา

Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 62 ]
[ 15 สิงหาคม 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพิชญ์ ชินะข่าย ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความเมตตาด้านพิธีกรรมทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลจากคณะพระสงฆ์สำนักวิปัสนาเกษตรใหม่ ทั้งนี้ มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอกเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญริเริ่มกิจกรรมอันดีงามนี้ ให้กับคณะเป็นประจำทุกปี

Image

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 9 ส.ค. 62 ]
[ 9 สิงหาคม 2562 ]

ตัวแทนผู้บริหารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย, อาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 25 ก.ค. 62 ]
[ 25 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพิธีการถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล โดยการถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม) และจุดเทียนถวายพระชัยมงคล

Image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 10 ก.ค. 62 ]
[ 10 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่