ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เริ่มต้นทำ Green Office อย่างไรดี” [ 13 มี.ค. 63 ]
[ 13 มีนาคม 2563 ]

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ในชุมชนมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยให้หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ตระหนักและดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เริ่มต้นทำ Green Office อย่างไรดี” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกรอบทิศทางในการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานคณบดี โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้

Image

พิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำกลางเชียงใหม่ [ 12 มี.ค. 63 ]
[ 12 มีนาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางคณะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของสถานพยาบาลภายในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ดังกล่าว

Image

การเดินขบวนเกียรติยศนำบัณฑิตและมหาบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42 [ 4 มี.ค. 63 ]
[ 4 มีนาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติเดินนำขบวนบัณฑิตและมหาบัณฑิต โดยเดินขบวนเข้าสู่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 โดยมีการตั้งแถว ณ บริเวณถนนราชพฤกษ์ หน้าอาคารอำนวย ยศสุข

Image

กิจกรรมต้อนรับและฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 [ 2 มี.ค. 63 ]
[ 2 มีนาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม และในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เพื่อฝึกซ้อมบัณฑิต ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

Image

พิธีวางพวงมาลา สักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ [ 26 ก.พ. 63 ]
[ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ]

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีวางพวงมาลา สักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ บริเวณอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : Big Cleaning Day [ 26 ก.พ. 63 ]
[ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ]

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : Big Cleaning Day ณ บริเวณโดยรอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และบรรยากาศที่ดี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร และเป็นการร่วมตอบสนองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

Image

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 [ 29 ม.ค. 63 ]
[ 29 มกราคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการการประกันคุณภาพศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ของระดับหลักสูตรและระดับคณะ

Image

โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 [ 25 พ.ย. 62 ]
[ 25 พฤศจิกายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ได้เข้าร่วมจัดบูธในโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563"รู้ก่อนได้เปรียบ...เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63" ณ บริเวณ ชั้น 1 โถงอาคารเรียนรวม 80 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนของคณะ แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมโครงการดังกล่าว

Image

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 [ 15 พ.ย. 62 ]
[ 15 พฤศจิกายน 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่ 27 ไร่ ในความรับผิดชอบของคณะ บริเวณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน

Image

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง” [ 18 พ.ย. 62 ]
[ 18 พฤศจิกายน 2562 ]

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการออกแบบโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง” ALA2562@Nan ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา ออกแบบวางผังแม่บทพุทธอุทยานวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงจังหวัดน่าน 2) โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้