Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [ 12 ต.ค. 61 ]
[ 12 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

Image

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต [ 11 ต.ค. 61 ]
[ 11 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, คุณชิดชัย อังคะไวมงคล, สิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง และศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ได้แก่ นายเสกสรร วรรณแก้ว, นายสิทธิชน ดีแสน และนางสาวจิราภา สุนันต๊ะ มาเป็นคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตร ในครั้งนี้

Image

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 [ 5 ต.ค. 61 ]
[ 5 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเป็นการหาแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

Image

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ 4 ต.ค. 61 ]
[ 4 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนายธวัชชัย มานิตย์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

Image

การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 [ 3 ต.ค. 61 ]
[ 3 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมารประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเป็นการกำกับติดตามรายผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือนของคณะ

Image

โครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปี 2561 [ 14 ก.ย. 61 ]
[ 14 กันยายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ซึ่งมีสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาของคณะ ร่วมเสวนาเพื่อให้รู้ถึงสิทธิ สวัสดิการ ที่นักศึกษาควรมี และรู้ถึงการพิทักษ์สิทธิของตัวนักศึกษาเอง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

Image

กิจกรรมฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด [ 5 ก.ย. 61 ]
[ 5 กันยายน 2561 ]

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษา จำนวน 31 คน โดยให้นักศึกษาทุนช่วยเหลือกิจกรรมของคณะหรือหลักสูตรไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง และเนื่องจากทางคณะไม่มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุดโดยตรง ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีในการเป็นเจ้าหน้าประจำห้องสมุด ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ 4 ต.ค. 61 ]
[ 4 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนายธวัชชัย มานิตย์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

Image

งานสวดอภิธรรมศพ นายจักรกฤช ทองดี [ 3 ต.ค. 61 ]
[ 3 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพและวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายจักรกฤช ทองดี สามีของ นางสาวสิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนประมวผลและรับเข้า สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดใหม่ชลประทานชูชาติ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Image

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 [ 21 ก.ย. 61 ]
[ 21 กันยายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 61 ]
[ 9 สิงหาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอก เชียงใหม่ ในการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา

Image

การตัดสินการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และจินตนาการ ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 61 ]
[ 16 สิงหาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และจินตนาการ ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินและสล่าล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้

Image

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [ 12 ต.ค. 61 ]
[ 12 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

Image

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต [ 11 ต.ค. 61 ]
[ 11 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, คุณชิดชัย อังคะไวมงคล, สิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง และศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ได้แก่ นายเสกสรร วรรณแก้ว, นายสิทธิชน ดีแสน และนางสาวจิราภา สุนันต๊ะ มาเป็นคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตร ในครั้งนี้

Image

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ School of Architecture, Shibaura Institute of Technology (SIT) [ 1 ต.ค. 61 ]
[ 1 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษา จาก School of Architecture, Shibaura Institute of Technology (SIT) จากประเทศญี่ปุ่น โดย อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย และอาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา ได้นำตัวแทนนักศึกษาของคณะเข้าร่วมทำกิจกรรม Workshop ณ พื้นที่บ้านต้นแหน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2561