ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" [ 15 มี.ค. 62 ]
[ 15 มีนาคม 2562 ]

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะที่กำลังจะสำเร็จศึกษา โดยเป็นการให้คำแนะนำ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาก่อนการประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธีร์ นันทวริศ (ซีอีโอ บ.ธรี ดี แลนด์ จำกัด) ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 1 มาบรรยายภายใต้หัวข้อ "เป็นบัณฑิตอย่างไร? ในศตวรรษที่ 21" และมีการจัดกิจกรรมเสวนา จากตัวแทนคณาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ ในการแนะแนวให้แก่นักศึกษาดังกล่าว

Image

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 62 ]
[ 4 มกราคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครื่อข่าย, อาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดี และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าพบอธิการบดีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562

Image

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 [ 4 ม.ค. 62 ]
[ 4 มกราคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อให้บุคลากรของคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นการแสดงความขอบคุณที่บุคลากรทุกคนร่วมกันทำงานอย่างหนักมาตลอดปี 2561

Image

โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 [ 26 ธ.ค. 61 ]
[ 26 ธันวาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 อาทิเชิน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในร่ม งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และการประกวดร้องเพลงประเภททีม ในแนวคิด "หน้ากากนักร้อง" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน

Image

งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก [ 12 ธ.ค. 61 ]
[ 12 ธันวาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นำตัวแทนคณาจารย์ อาทิเช่น อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ, อาจารย์ภูวเดช วงศ์โสม, อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์, นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกาา และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกและการรับสมัคร TCAS 62 รอบที่ 1 ณ เวทีด้านหน้าอาคารชูติวัตร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน "เกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" (ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)

Image

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" [ 15 มี.ค. 62 ]
[ 15 มีนาคม 2562 ]

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะที่กำลังจะสำเร็จศึกษา โดยเป็นการให้คำแนะนำ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาก่อนการประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธีร์ นันทวริศ (ซีอีโอ บ.ธรี ดี แลนด์ จำกัด) ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 1 มาบรรยายภายใต้หัวข้อ "เป็นบัณฑิตอย่างไร? ในศตวรรษที่ 21" และมีการจัดกิจกรรมเสวนา จากตัวแทนคณาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ ในการแนะแนวให้แก่นักศึกษาดังกล่าว

Image

งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก [ 12 ธ.ค. 61 ]
[ 12 ธันวาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นำตัวแทนคณาจารย์ อาทิเช่น อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ, อาจารย์ภูวเดช วงศ์โสม, อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์, นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกาา และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกและการรับสมัคร TCAS 62 รอบที่ 1 ณ เวทีด้านหน้าอาคารชูติวัตร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน "เกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" (ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)

Image

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 [ 4 ธ.ค. 61 ]
[ 4 ธันวาคม 2561 ]

รองศาสตรจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารพระช่วงเกษตรศิลป์ และอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 [ 3 พ.ย. 61 ]
[ 3 พฤศจิกายน 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายแทนคุณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน

Image

ร่วมวางพวงมาลาในงาน"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 61 ]
[ 30 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นตัวแทนของคณะร่วมวางพวงมาลาในงาน "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ณ ลานอนุสาวรีย์บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรก และเจ้าของวลีอมตะ "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

โครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม [ 26 ต.ค. 61 ]
[ 26 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

Image

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [ 12 ต.ค. 61 ]
[ 12 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน