Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 13 มิ.ย. 61 ]
[ 13 มิถุนายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การต้อนรับและเป็นการปะกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ รวมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาใหม่รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการทางการศึกษาของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนก่อนการทำกิจกรรมรับน้องและการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2561

Image

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ [ 7 มิ.ย. 61 ]
[ 7 มิถุนายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นตัวแทนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำภาคเหนือ (แม่โจ้) ประจำปี 2561 และร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ณ อนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [ 6 มิ.ย. 61 ]
[ 6 มิถุนายน 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม, หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในครั้งนี้

Image

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 13 มิ.ย. 61 ]
[ 13 มิถุนายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การต้อนรับและเป็นการปะกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ รวมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาใหม่รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการทางการศึกษาของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนก่อนการทำกิจกรรมรับน้องและการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2561

Image

กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 เม.ย. 61 ]
[ 24 เมษายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย ผู้ช่วยคณบดี นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Image

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น [ 18 เม.ย. 61 ]
[ 18 เมษายน 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกชัย ชะนะผล นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" เมื่อวันที่ 22-31 มกราคม 2561

Image

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ [ 7 มิ.ย. 61 ]
[ 7 มิถุนายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นตัวแทนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำภาคเหนือ (แม่โจ้) ประจำปี 2561 และร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ณ อนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 [ 20 เม.ย. 61 ]
[ 20 เมษายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะ ประจำปี 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ พื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนใหม่ เนื่องในโอกาส "ปี๋ใหม่เมือง" หรือเทศกาลสงกรานต์อันเป็นประเพณีที่ดีงามที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา และในเวลา 13.00 น. ได้ร่วมกันเดินตั้งขบวน เพื่อร่วมงานพิธีดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืชน์

Image

ร่วมแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล [ 23 ก.พ. 61 ]
[ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ]

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนาโปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี นางสาวรุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน ประกันคุณภาพ และนางสาวนิลนี พรมปิงเครือ งานคลังและพัสดุ เป็นตัวแทนบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศาลาชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Image

มอบวัสดุพื้นไม้คอนวูดให้กับชุมชนบ้านโปง [ 10 พ.ค. 61 ]
[ 10 พฤษภาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย มานิตย์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และนายวิสูตรแดงบุตร เป็นตัวแทนของคณะ ในการมอบวัสดุพื้นไม้คอนวูด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท คอนวูด จำกัด ให้กับผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนจากชุมชนบ้านโปง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโปง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนรักษ์โลก"

Image

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum) [ 9 พ.ค. 61 ]
[ 9 พฤษภาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum) ในหัวข้อเรื่อง "การดำรงอยู่ของสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น ในยุคสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคณจารย์และบุคลากรของคณะ โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม เป็นผู้บรรยาย

Image

กิจกรรมบรรยายพิเศษความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง [ 19 มี.ค. 61 ]
[ 19 มีนาคม 2561 ]

งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนรักษ์โลก" ในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้"ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง" และสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ช่างผลิตภัณฑ์ "Makita" โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท Thai Seng Trading (Thailand) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ และอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการนี้ มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะ และบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก