Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 61 ]
[ 9 สิงหาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอก เชียงใหม่ ในการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา

Image

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [ 24 ก.ค. 61 ]
[ 24 กรกฎาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

Image

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ [ 20 ก.ค. 61 ]
[ 20 กรกฎาคม 2561 ]

สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ ปานวิมาน เชียงใหม่ รีสอร์ท สปา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานของการสนับสนุนการบรรลุตามเป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของคณะ รวมถึงเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อที่ 1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

Image

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol [ 11 ก.ค. 61 ]
[ 11 กรกฎาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม "เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาของคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน แนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และยังมีการสอดแทรกความรู้ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา จากบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

Image

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 13 มิ.ย. 61 ]
[ 13 มิถุนายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การต้อนรับและเป็นการปะกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ รวมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาใหม่รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการทางการศึกษาของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนก่อนการทำกิจกรรมรับน้องและการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2561

Image

กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 เม.ย. 61 ]
[ 24 เมษายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย ผู้ช่วยคณบดี นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 61 ]
[ 9 สิงหาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอก เชียงใหม่ ในการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา

Image

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [ 24 ก.ค. 61 ]
[ 24 กรกฎาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

Image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [ 13 ก.ค. 61 ]
[ 13 กรกฎาคม 2561 ]

คณาจารย์และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ วัดป่าลาน ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการตระหนักและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

Image

มอบวัสดุพื้นไม้คอนวูดให้กับชุมชนบ้านโปง [ 10 พ.ค. 61 ]
[ 10 พฤษภาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย มานิตย์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และนายวิสูตรแดงบุตร เป็นตัวแทนของคณะ ในการมอบวัสดุพื้นไม้คอนวูด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท คอนวูด จำกัด ให้กับผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนจากชุมชนบ้านโปง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโปง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนรักษ์โลก"

Image

คณาจารย์และบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ [ 20 มิ.ย. 61 ]
[ 20 มิถุนายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณาจารย์และบุคลากรจาก สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ "แนวทางความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยทางการผังเมือง" และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการผังเมือง

Image

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum) [ 9 พ.ค. 61 ]
[ 9 พฤษภาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum) ในหัวข้อเรื่อง "การดำรงอยู่ของสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น ในยุคสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคณจารย์และบุคลากรของคณะ โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม เป็นผู้บรรยาย