ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" [ 15 มี.ค. 62 ]
[ 15 มีนาคม 2562 ]

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะที่กำลังจะสำเร็จศึกษา โดยเป็นการให้คำแนะนำ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาก่อนการประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธีร์ นันทวริศ (ซีอีโอ บ.ธรี ดี แลนด์ จำกัด) ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 1 มาบรรยายภายใต้หัวข้อ "เป็นบัณฑิตอย่างไร? ในศตวรรษที่ 21" และมีการจัดกิจกรรมเสวนา จากตัวแทนคณาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ ในการแนะแนวให้แก่นักศึกษาดังกล่าว

Image

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 62 ]
[ 4 มกราคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครื่อข่าย, อาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดี และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าพบอธิการบดีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562

Image

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 [ 4 ม.ค. 62 ]
[ 4 มกราคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อให้บุคลากรของคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นการแสดงความขอบคุณที่บุคลากรทุกคนร่วมกันทำงานอย่างหนักมาตลอดปี 2561

Image

โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 [ 26 ธ.ค. 61 ]
[ 26 ธันวาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 อาทิเชิน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในร่ม งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และการประกวดร้องเพลงประเภททีม ในแนวคิด "หน้ากากนักร้อง" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน

Image

งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก [ 12 ธ.ค. 61 ]
[ 12 ธันวาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นำตัวแทนคณาจารย์ อาทิเช่น อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ, อาจารย์ภูวเดช วงศ์โสม, อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์, นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกาา และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกและการรับสมัคร TCAS 62 รอบที่ 1 ณ เวทีด้านหน้าอาคารชูติวัตร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน "เกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" (ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)

Image

กิจกรรมเสวนาวิชาการ ระดับชาติ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม [ 11 ธ.ค. 61 ]
[ 11 ธันวาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ระดับชาติ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” Agenda of “Climate Change and Architecture” โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ ได้ร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการใน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณเผดิมเกียรติ สุขกันต์ สถาปนิกและผู้บริหาร จากบริษัท สตูดิโอ มิติ จำกัด มาเป็นผู้ร่วมเสวนาในโครงการดังกล่าว

Image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lecture and Workshop Proposal “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis” [ 11 ธ.ค. 61 ]
[ 11 ธันวาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lecture and Workshop Proposal “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม จิตวิญญาณ (Therapeutic Environment) การท่องเที่ยวสีเขียว และการสร้างแบรนด์เพื่อความยั่งยืน ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และนักพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการใน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก 1) Emeritus Professor Paul Hsu, Oklahoma State University, USA 2) Dr.Rungnapha Khamung, Burapha University International College, Thailand และ 3) Dr.Aristeidis Gkoumas, Burapha University International College, Thailand มาวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการดังกล่าว

Image

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" [ 15 มี.ค. 62 ]
[ 15 มีนาคม 2562 ]

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะที่กำลังจะสำเร็จศึกษา โดยเป็นการให้คำแนะนำ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาก่อนการประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธีร์ นันทวริศ (ซีอีโอ บ.ธรี ดี แลนด์ จำกัด) ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 1 มาบรรยายภายใต้หัวข้อ "เป็นบัณฑิตอย่างไร? ในศตวรรษที่ 21" และมีการจัดกิจกรรมเสวนา จากตัวแทนคณาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ ในการแนะแนวให้แก่นักศึกษาดังกล่าว

Image

งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก [ 12 ธ.ค. 61 ]
[ 12 ธันวาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นำตัวแทนคณาจารย์ อาทิเช่น อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ, อาจารย์ภูวเดช วงศ์โสม, อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์, นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกาา และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกและการรับสมัคร TCAS 62 รอบที่ 1 ณ เวทีด้านหน้าอาคารชูติวัตร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน "เกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" (ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล)

Image

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 [ 4 ธ.ค. 61 ]
[ 4 ธันวาคม 2561 ]

รองศาสตรจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารพระช่วงเกษตรศิลป์ และอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 [ 3 พ.ย. 61 ]
[ 3 พฤศจิกายน 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายแทนคุณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน

Image

ร่วมวางพวงมาลาในงาน"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 61 ]
[ 30 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นตัวแทนของคณะร่วมวางพวงมาลาในงาน "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ณ ลานอนุสาวรีย์บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรก และเจ้าของวลีอมตะ "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

โครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม [ 26 ต.ค. 61 ]
[ 26 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

Image

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [ 12 ต.ค. 61 ]
[ 12 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน