ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดินทางมาศึกษาดูงานคณะ [ 19 ก.ย. 62 ]
[ 19 กันยายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในหลักสูตรสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพในอนาคต ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

Image

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) ครั้งที่ 2/2562 [ 13 ก.ย. 62 ]
[ 13 กันยายน 2562 ]

งานบริหารและธุรการได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาตนเองตามสายงาน ในการเขียน Blog KM มหาวิทยาลัยแม่โจ้” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารเรียนใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ในแผนที่ 3 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Perfomance Organization) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาตนเองตามสายงาน โดยการเขียน Blog KM

Image

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2562 [ 11 ก.ย. 62 ]
[ 11 กันยายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีการจัดการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารเรียนใหม่ เพื่อเป็นการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพบปะกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีกับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานคณบดี ในประเด็นเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) แผนการพัฒนาสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การกำหนดวันทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมมุทิตาจิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมไปถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน

Image

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019" [ 3 ก.ย. 62 ]
[ 3 กันยายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019" ปีที่ 5 ให้กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4 ที่มีศักยภาพและความสามารถด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาไปสู่เครือข่ายทรัพยากรบุคคลในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC

Image

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) [ 27 ส.ค. 62 ]
[ 27 สิงหาคม 2562 ]

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA ระยะ 10 ปี โดยในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2562 ทุกหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จะนำระบบการประเมินคุณภาพภายใน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) มาใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระบบการประกันคุณภาพ CUPT QMS Guideline (Institute Level) ที่ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในส่วนของระดับคณะและสถาบัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจที่มีกระบวนการดำเนินงานตามระบบ มีการติดตามและควบคุมการทบทวน การวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 62 ]
[ 15 สิงหาคม 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพิชญ์ ชินะข่าย ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความเมตตาด้านพิธีกรรมทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลจากคณะพระสงฆ์สำนักวิปัสนาเกษตรใหม่ ทั้งนี้ มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอกเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญริเริ่มกิจกรรมอันดีงามนี้ ให้กับคณะเป็นประจำทุกปี

Image

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 9 ส.ค. 62 ]
[ 9 สิงหาคม 2562 ]

ตัวแทนผู้บริหารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย, อาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019" [ 3 ก.ย. 62 ]
[ 3 กันยายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019" ปีที่ 5 ให้กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4 ที่มีศักยภาพและความสามารถด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาไปสู่เครือข่ายทรัพยากรบุคคลในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC

Image

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 24 ก.ค. 62 ]
[ 24 กรกฎาคม 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง” ในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โดย คุณวรวุฒิ แก้วสุก ศิษย์เก่าภูมิทัศน์รุ่นที่ 3 แม่โจ้รุ่นที่ 51 และจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ให้แก่นักของคณะ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน ทั้งสิ้น 22 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิเช่น ผู้นำนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน, นักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 คน (เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 42 กิจกรรม 394 ชั่วโมง), นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะด้านวิชาการ จำนวน 9 คน, นักศึกษาดีเด่นด้านการบริการวิชาการ จำนวน 13 คน และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะด้านวิชาการ จำนวน 2 คน

Image

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" [ 9 ก.ค. 62 ]
[ 9 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" ให้กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงผลงานด้านการออกแบบผลงานศิลปะ โดยจะเปิดรับสมัครผลงานจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

Image

โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road [ 3 ก.ค. 62 ]
[ 3 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บริษัท พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรม "โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road" เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน

Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 62 ]
[ 15 สิงหาคม 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพิชญ์ ชินะข่าย ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความเมตตาด้านพิธีกรรมทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลจากคณะพระสงฆ์สำนักวิปัสนาเกษตรใหม่ ทั้งนี้ มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอกเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญริเริ่มกิจกรรมอันดีงามนี้ ให้กับคณะเป็นประจำทุกปี

Image

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 9 ส.ค. 62 ]
[ 9 สิงหาคม 2562 ]

ตัวแทนผู้บริหารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย, อาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 25 ก.ค. 62 ]
[ 25 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพิธีการถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล โดยการถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม) และจุดเทียนถวายพระชัยมงคล

Image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 10 ก.ค. 62 ]
[ 10 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่