Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 [ 3 พ.ย. 61 ]
[ 3 พฤศจิกายน 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายแทนคุณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน

Image

ร่วมวางพวงมาลาในงาน"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 61 ]
[ 30 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นตัวแทนของคณะร่วมวางพวงมาลาในงาน "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ณ ลานอนุสาวรีย์บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรก และเจ้าของวลีอมตะ "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

โครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม [ 26 ต.ค. 61 ]
[ 26 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

Image

โครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปี 2561 [ 14 ก.ย. 61 ]
[ 14 กันยายน 2561 ]

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ซึ่งมีสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาของคณะ ร่วมเสวนาเพื่อให้รู้ถึงสิทธิ สวัสดิการ ที่นักศึกษาควรมี และรู้ถึงการพิทักษ์สิทธิของตัวนักศึกษาเอง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

Image

กิจกรรมฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด [ 5 ก.ย. 61 ]
[ 5 กันยายน 2561 ]

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษา จำนวน 31 คน โดยให้นักศึกษาทุนช่วยเหลือกิจกรรมของคณะหรือหลักสูตรไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง และเนื่องจากทางคณะไม่มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุดโดยตรง ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีในการเป็นเจ้าหน้าประจำห้องสมุด ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 [ 3 พ.ย. 61 ]
[ 3 พฤศจิกายน 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายแทนคุณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน

Image

ร่วมวางพวงมาลาในงาน"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 61 ]
[ 30 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นตัวแทนของคณะร่วมวางพวงมาลาในงาน "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ณ ลานอนุสาวรีย์บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรก และเจ้าของวลีอมตะ "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ 4 ต.ค. 61 ]
[ 4 ตุลาคม 2561 ]

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนายธวัชชัย มานิตย์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

Image

โครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม [ 26 ต.ค. 61 ]
[ 26 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

Image

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต [ 12 ต.ค. 61 ]
[ 12 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

Image

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต [ 11 ต.ค. 61 ]
[ 11 ตุลาคม 2561 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, คุณชิดชัย อังคะไวมงคล, สิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง และศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ได้แก่ นายเสกสรร วรรณแก้ว, นายสิทธิชน ดีแสน และนางสาวจิราภา สุนันต๊ะ มาเป็นคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตร ในครั้งนี้