ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 [ 29 ม.ค. 63 ]
[ 29 มกราคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการการประกันคุณภาพศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ของระดับหลักสูตรและระดับคณะ

Image

การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 17 ม.ค. 63 ]
[ 17 มกราคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ

Image

กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร กีฬาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 26 ธ.ค. 62 ]
[ 26 ธันวาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2562 รวมถึงกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังในให้กับบุคลากรซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "มนต์รักแม่โจ้ ไฮโซลูกทุ่ง"

Image

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 [ 25 ธ.ค. 62 ]
[ 25 ธันวาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ สวนอาหารเดอะการ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรของคณะที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักมาตลอดปี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมพบปะพูดคุยกัน รวมถึงการแนะนำอาจารย์ใหม่ การแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Image

การประชุมหารือการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ปี 2560-2564 กับคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน [ 24 ธ.ค. 62 ]
[ 24 ธันวาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ได้นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมระยะสั้นให้กับบุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำปี 2560-2564

Image

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2562 [ 13 ธ.ค. 62 ]
[ 13 ธันวาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเป็นการชี้แจง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมกันหารือในประเด็นของเกณฑ์การประเมินภาระงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

Image

โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 [ 25 พ.ย. 62 ]
[ 25 พฤศจิกายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ได้เข้าร่วมจัดบูธในโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563"รู้ก่อนได้เปรียบ...เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63" ณ บริเวณ ชั้น 1 โถงอาคารเรียนรวม 80 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนของคณะ แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมโครงการดังกล่าว

Image

โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 [ 25 พ.ย. 62 ]
[ 25 พฤศจิกายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ได้เข้าร่วมจัดบูธในโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563"รู้ก่อนได้เปรียบ...เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63" ณ บริเวณ ชั้น 1 โถงอาคารเรียนรวม 80 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนของคณะ แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมโครงการดังกล่าว

Image

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 [ 15 พ.ย. 62 ]
[ 15 พฤศจิกายน 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่ 27 ไร่ ในความรับผิดชอบของคณะ บริเวณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน

Image

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 [ 4 พ.ย. 62 ]
[ 4 พฤศจิกายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และนางสาวสาลินี วงศ์แปง เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดทิพวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนการบูรณะพระธาตุเจดีย์และอุโบสถ (ภาพข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

Image

งาน "วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 62 ]
[ 30 ตุลาคม 2562 ]

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมงาน "วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยร่วมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการระลึกคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูต่อ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 62 ]
[ 23 กันยายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 "เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อร่วมแสดงความคาราวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณอายุราชการที่สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและสังคม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

Image

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง” [ 18 พ.ย. 62 ]
[ 18 พฤศจิกายน 2562 ]

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการออกแบบโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง” ALA2562@Nan ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา ออกแบบวางผังแม่บทพุทธอุทยานวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงจังหวัดน่าน 2) โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้