ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 10 ก.ค. 62 ]
[ 10 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Image

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" [ 9 ก.ค. 62 ]
[ 9 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" ให้กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงผลงานด้านการออกแบบผลงานศิลปะ โดยจะเปิดรับสมัครผลงานจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

Image

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 4 ก.ค. 62 ]
[ 4 กรกฎาคม 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในครั้งนี้

Image

โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road [ 3 ก.ค. 62 ]
[ 3 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บริษัท พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรม "โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road" เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน

Image

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมหนีไฟเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 62 ]
[ 28 มิถุนายน 2562 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมหนีไฟของคณะ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา และเป็นการป้องกันความเสียหายของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรซึ่งเป็นจากสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Image

การประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มิ.ย. 62 ]
[ 21 มิถุนายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณจารย์และบุคลากรของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือด้านการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามพันธกิจของคณะ ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562

Image

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 20 มิ.ย. 62 ]
[ 20 มิถุนายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การต้อนรับและเป็นการปะกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ รวมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาใหม่รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการทางการศึกษาของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนก่อนการทำกิจกรรมรับน้องและการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2562 ตลอดจนมีการแนะนำตัวผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน ให้นักศึกษาทราบ เพื่อการติดต่อสอบถามประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Image

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" [ 9 ก.ค. 62 ]
[ 9 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" ให้กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงผลงานด้านการออกแบบผลงานศิลปะ โดยจะเปิดรับสมัครผลงานจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

Image

โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road [ 3 ก.ค. 62 ]
[ 3 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บริษัท พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรม "โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road" เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน

Image

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 20 มิ.ย. 62 ]
[ 20 มิถุนายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การต้อนรับและเป็นการปะกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ รวมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาใหม่รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการทางการศึกษาของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนก่อนการทำกิจกรรมรับน้องและการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2562 ตลอดจนมีการแนะนำตัวผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน ให้นักศึกษาทราบ เพื่อการติดต่อสอบถามประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Image

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562 [ 12 มิ.ย. 62 ]
[ 12 มิถุนายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562 ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา เพื่อเป็นการทบทวนแผนการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา

Image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 10 ก.ค. 62 ]
[ 10 กรกฎาคม 2562 ]

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Image

งานพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 [ 26 เม.ย. 62 ]
[ 26 เมษายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมงานพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะ เพื่อระลึกถึงพระคุณของผู้อาวุโสซึ่งมีคุณูปการต่อคณะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบไป อันได้แก่ รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์, อาจารย์วุฒิ ชพานนท์ และอาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช และในช่วงบ่ายคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมเดินขบวนเพื่อร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืชน์

Image

ร่วมแสดงความอาลัยต่อบิดาของว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม [ 25 เม.ย. 62 ]
[ 25 เมษายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช และตัวแทนบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดาของว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Image

คณะผู้บริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมสระเกล้าดำหัว รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในประเพณปี๋ใหม่เมือง [ 24 เม.ย. 62 ]
[ 24 เมษายน 2562 ]

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดยคณบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง พร้อมด้วย รองคณบดี รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล, อ.ดร.วิทยา ดวงธิมา, อ.สุระพงษ์ เตชะ และผู้คณบดี อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ และ อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ เข้าร่วมดำหัว รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์หรือประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562