หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
Master of Science
(Program in Environmental Design and Planning)