หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
Master of Urban and Regional Planning
(Program in Environmental and Urban Planning)