ปฏิทินดำเนินงาน

Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
image banner
image banner
Image

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ 2 มิ.ย. 63 ]
[ 2 มิถุนายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้อันเชิญพระบรมราชโองการฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านพระบรมราชโองการฯ (ภาพถ่ายจาก...ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

Image

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 63 ]
[ 2 มิถุนายน 2563 ]

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายสุรพล บุญยืน รักษาการแทนผุ้อำนวยการสำนักงานคณบดี ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ในวันที่ 3 มิถุนายน ณ อาคารแผ่พืชน์

Image

กิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 พ.ค. 63 ]
[ 22 พฤษภาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ของคณะ เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2563) ของคณะ

Image

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา [ 14 พ.ค. 63 ]
[ 14 พฤษภาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, อ.สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผอ.สำนักงานคณบดี, อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดี, ผศ.ดร.เยาวินตย์ ธาราฉาย, ผศ.อัจฉรี เหมสันต์, อ.พรทิพย์ จันทร์ราช และนายธวัชชัย มานิตย์ เป็นตัวแทนบุคลากรคณะ เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของอาจารย์สุภักตร์ ปัญญา อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ วัดแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

Image

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เริ่มต้นทำ Green Office อย่างไรดี” [ 13 มี.ค. 63 ]
[ 13 มีนาคม 2563 ]

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ในชุมชนมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยให้หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ตระหนักและดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เริ่มต้นทำ Green Office อย่างไรดี” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกรอบทิศทางในการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานคณบดี โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้