เรียนออนไลน์ รหัส 63
คณะสถาปัตย์ ม.แม่โจ้
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สถ 111 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น / อ.ดร.โชคอนันต์ / Teamsสถ 112 การแสดงแบบและพื้นฐานการออกแบบศิลปะ / อ.ดร.โชคอนันต์ / Teamsสถ 121 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น / อ.ศุภัชญา / Teamsสถ 113 ประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตร62) / ผศ.ดร.แทนวุธธา / Teams
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ภส 113 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม / ผศ.ดร.แทนวุธธา / Teamsภส 121 ภูมิสถาปัยกรรมเบื้องต้น / อ.ศุภัชญา / Teams
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (4 ปี)
ภส 121 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น / อ.ศุภัชญา / Teams
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 ปี (เทียบเรียน)
ภท 284 กลศาสตร์โครงสร้างในงานภูมิทัศน์ / อ.ดร.พันธุ์ระวี / Teams
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้