เรียนออนไลน์ สาขาสถาปัตย์ฯ รหัส ปี 2-5
คณะสถาปัตย์ ม.แม่โจ้
รายวิชาสำหรับ น.ศ. ชั้นปีที่ 2
รายวิชาสำหรับ น.ศ. ชั้นปีที่ 3
วิชา ภส 342 การออกแบบวางผังพืชพรรณ1 / อ.ดร.ทำเนียบ, ผศ.ดร.เยาวนิตย์
รายวิชาสำหรับ น.ศ. ชั้นปีที่ 4
รายวิชาสำหรับ น.ศ. ชั้นปีที่ 5
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้