ข้อมูลหลักสูตร ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับบัณฑิตศึกษา  -  Master Degree

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม

Master of Science
(Program in Environmental Design and Planning)

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

Master of Urban and Regional Planning
(Program in Environmental and Urban Planning)

ระดับปริญญาตรี  -  Bachelor Degree
หลักสูตรสถาปัตยกรรม 5 ปี
Bachelor of Architecture (Architecture)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี
Bachelor of Landscape Architecture (Landscape Architecture)
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 ปี (ปรับปรุง 2556)
Bachelor of Technology (Landscape Technology)
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 ปี (ปี 2550)
Bachelor of Technology (Landscape Technology)