คู่มือการเรียนออนไลน์
Microsoft Teams
คลิปแนะนำการใช้งาน MS Teams สำหรับ น.ศ. คลิปแนะนำการใช้งาน MS Teams การติดตั้งและการใช้งาน MS Teams (PDF)
Zoom
การติดตั้งโปแกรม Zoom Meeting การลงชื่อและการเข้าใช้งาน ผ่านมือถือ
Google
คลิปแนะนำการใช้งาน Google Classroom คลิปแนะนำการใช้งาน Google Hangout Meet
Course.Arch (Moodle)
ลิงค์เข้าสู่ระบบ การสมัครสมาชิก การลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการเข้าเรียน และส่งการบ้าน ขอคำแนะนำการใช้งาน ผ่าน fb: Course.Arch@Maejo E-Learning
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้