คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Postal Address

Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
63 Sansai-Phrao Road, Nongharn
Sansai District, Chiang Mai, 50290 Thailand

Tel. 0 5387 5350   /   Fax. 0 5387 5355

E-mail Archmaejo@Gmail.com

FACEBOOK facebook.com/ArchMaejo

TWITTER twitter.com/Archmaejo

LINE ID @Archmaejo (official)

Location