ประวัติคณะฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ปี 2521 เป็นภาควิชาตกแต่งบริเวณและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2527 เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร

เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Landscape Technology) ในปี 2538 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture) และได้ยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะ โดยมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549

ปีการศึกษา 2550

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ปีการศึกษา 2552

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ปีการศึกษา 2553

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2558

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม


สีประจำคณะ

น้ำตาลทอง Aureus Brown หมายถึง ชื่อของต้นไม้สีทองซึ่งปลูกไว้ที่ด้านหน้าของอาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ฯ ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Buhnia aureifolia K.& S.S. Larsen คำว่า aureifolia แปลว่า ใบไม้สีทอง มาจากคำว่า aureo (สีทอง) +folia (ใบไม้) จึงนำคำว่า Aureus (เป็นคำ adj.) มาใช้เพื่อให้สื่อถึงสีของต้นไม้

ค่านิยม (Value)

"ตระหนักในสิ่งแวดล้อม - Environmental Awareness"

คำขวัญ (slogan)

"Where Art meets Science Where Design meets Environment"

วัฒนธรรมองค์กร

“Think Global Act Local”