ทำเนียบคณบดี
อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
ปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ปี พ.ศ. 2559 - 2563
อาจารย์ บรรจง สมบูรณ์ชัย
ปี พ.ศ. 2555 - 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ปี พ.ศ. 2551 - 2555
รองศาสตราจารย์ ศิริชัย หงษ์วิทยากร
ปี พ.ศ. 2550 - 2551