สถานที่ตั้ง

ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏบัติ คือ

อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์

ตั้งอยู่ระหว่างอาคารสำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร และอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอาคาร 5 ชั้น มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 6,103 ตารางเมตร โดยมีชั้นล่างโล่ง ประกอบด้วยห้องบรรยาย จำนวน 7 ห้อง และห้องปฏบัติการจำนวน 8 ห้อง ห้องพักอาจารย์จำนวน 19 ห้อง

ไร่ฝึกบ้านโปง

ขนาดพื้นที่ 4,809 ไร่ เป็นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางด้านพืชพรรณ ป่าไม้ น้ำ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการออกแบบวางผัง

สนามวังซ้าย

ใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษาพรรณไม้สำหรับงานภูมิทัศน์ การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ รวมทั้งการใช้พรรณไม้ตัวอย่าง ในการจัดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายในบริเวณสนามวังซ้าย

ที่อยู่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290