พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ

2. มุ่งเน้นผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. มุ่งเน้นผลงานการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. การบริหารจัดการพันธกิจทุกด้าน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร