วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ

2. เพื่อมุ่งเน้นผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. เพื่อมุ่งเน้นผลงานการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. เพื่อการบริหารจัดการพันธกิจทุกด้าน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร