ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญ รุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นฐานราก ที่ตระหนักภูมิสังคม