คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ได้หลากหลายช่องทางดังนี้

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Postal Address

Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
63 Sansai-Phrao Road, Nongharn
Sansai District, Chiang Mai, 50290 Thailand

Tel. 0 5387 5350   /   Fax. 0 5387 5355

E-mail. Archmaejo@Gmail.com

FACEBOOK. facebook.com/ArchMaejo

TWITTER. twitter.com/Archmaejo

LINE. @Archmaejo (official)

Location