คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
งานบริหารและธุรการ
รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร