คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
งานบริหารและธุรการ
รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร