คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
[การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว]
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
[การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
[วิศวกรรมพลังงาน]