คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รก. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา