คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ประธาน
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
[ภูมิสถาปัตยกรรม]
รองประธาน
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
[ภูมิสถาปัตยกรรม]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Master of Landscape Architecture
[Landscape Architecture]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
[การออกแบบชุมชนเมือง]
เลขานุการ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
[สถาปัตยกรรม]