คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
[สถาปัตยกรรม]
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
[ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
[การวางผังเมือง]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
[การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม]
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
[เทคโนโลยีการผลิตพืช]