คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Doctor of Philosophy
[Civil Engineering and Geosciences]
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต
[การวางแผนภาคและเมือง]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Doctor of Engineering
[Science and Advanced Technology (Architecture and Urban System Design)]