คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
โครงสร้างสำนักงานคณบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
รก.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
รก.หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา