คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา