AQIUS

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศ PM2.5
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คุณภาพอากาศดีมาก

IQAir

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล และคณะ

ที่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม ในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติคุณภาพสูง

Journal of Building Engineering

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร

ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการภูมิภาค

โดยสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์

ผู้ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับดีเด่น

จากการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4
"มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาพื้นที่ ในบริบท BCG"
ซึ่งจัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2564

ขอแสดงความยินดี

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของคณะ

ประชุมหารือกิจกรรมของหลักสูตรภายใต้ส่วนงานและโครงการบริการวิชาการ
ประชุมหารือกิจกรรมของหลักสูตรภายใต้ส่วนงานและโครงการบริการวิชาการ
งานออกแบบเชียงใหม่ Chiangmai Design Week 2023
งานออกแบบเชียงใหม่ Chiangmai Design Week 2023
กิจกรรม work shop
กิจกรรม work shop "กระบวนการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย :RENOVATE"
รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
นักศึกษาได้รับรางวัล Award of Honor
นักศึกษาได้รับรางวัล Award of Honor
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)
news
Card subtitle
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
news
Card subtitle
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
news
Card subtitle
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a

เครือข่ายวิชาชีพ

สภาสถาปิก
สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ