AQIUS

114

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศ PM2.5
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

IQAir

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ประกาศประกวดราคา

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วัสดุพืชพรรณและนวัตกรรมในงานภูมิทัศน์

 1. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างศูนย์เรียนรู้.pdf
 2. เอกสารประกวดราคาก่อสร้างศูนย์เรียนรู้.pdf
 3. แบบศูนย์เรียนรู้ใหม่.pdf
 4. แบบฟอร์ม-ป.ป.ช11.pdf
 5. ราคากลาง.pdf
 6. ปร4ก.pdf
 7. ปร4ข.pdf
 8. งวดงาน.pdf
 9. รายละเอียดรายการครุภัณฑ์.pdf
 10. แบบปร..xls

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย

ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ภาคโปสเตอร์

เรื่อง พฤกษศาสตร์ของต้นรวงผื้งและการใช้ประโยชน์ในงานภูมิทัศน์
ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร

ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการภูมิภาค

โดยสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์

ผู้ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับดีเด่น

จากการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4
"มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาพื้นที่ ในบริบท BCG"
ซึ่งจัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2564

ขอแสดงความยินดี

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2565

กิจกรรมของคณะ

ตรวจรับงานออกแบบตกแต่งภายในร้านค้าผลิตภัณฑ์
ตรวจรับงานออกแบบตกแต่งภายในร้านค้าผลิตภัณฑ์
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ ชนิด CO2”
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ ชนิด CO2”
ชุมชน ชุมใจ
ชุมชน ชุมใจ
news
Card subtitle
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
news
Card subtitle
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
news
Card subtitle
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a

เครือข่ายวิชาชีพ

สภาสถาปิก
สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ