ข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
กิจกรรม Work Shop#1 "กิจกรรมเดินเมืองอ่านเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง บนเส้นทางถนนแนวแกนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ "
28 ต.ค. 66

วันเสาร์ที่ 28 ต.ค.2566 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop#1 "กิจกรรมเดินเมืองอ่านเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง บนเส้นทางถนนแนวแกนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ " ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยพื้นที่จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยพื้นที่จริง (Area-based learning) ด้วยการสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมือง และการนำเสนอผลสะท้อนจากการลงพื้นที่ในแบบกระชับแต่มุ่งเป้าการพัฒนาด้านกายภาพ การรับรู้และผู้คนในพื้นที่ศึกษาเมืองเก่าเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่ ให้ใช้ห้องประชุมศูนย์ URC เชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

อ่านต่อ...
หมวดหมู่ (Categories): บัณฑิตศึกษา, คณบดี
แท๊ก (Tags): #คณบดี, #บัณฑิตศึกษา