ข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
รางวัลสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
31 ต.ค. 66

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายธวัช คำแก้ว สาขาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 9 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการเข้ารับรางวัลจาก นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยการสร้างสร้างผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเกษตร คิดค้นออกแบบโปรแกรมการให้น้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT มาช่วยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า ด้วยโมเดลมินิสปริงเกอร์หยดน้ำสู้ภัยแล้ง เป็นระบบน้ำที่ใช้สำหรับการปลูกพืชผัก และผลไม้ ที่สามารถประหยัดน้ำได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับระบบการให้น้ำแบบเดิม นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์มาร่วมกันทำ และสร้างตลาดภายในชุมชน ภายใต้แนวคิด “คิดไกลขายใกล้” โดยสามารถสร้างรายได้เพิ่มที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและผู้สนใจ แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

หมวดหมู่ (Categories): คณบดี, บริการวิชาการ
แท๊ก (Tags): #คณบดี, #มอบรางวัล