ข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
วาระครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ฅน ต้น แบบ ปีที่ 3”
5 พ.ย. 66

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวาระครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ฅน ต้น แบบ ปีที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม การทำบุญอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ อีกทั้งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีความรักและความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ องค์ภายนอกที่เป็นเครือข่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พาณิช (ที่ปรึกษาคณะ) อาจารย์พรศิลป์ รัตนชูเดช (อาจารย์อาวุโส) อาจารย์ ดร.พิศาล ตันสิน อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร และรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในกิจกรรมของโครงการครั้งนี้

หมวดหมู่ (Categories): คณบดี, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แท๊ก (Tags): #คณบดี, #สืบสานประเพณี