ข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
16 พ.ย. 66

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน ปธ.หลักสูตรฯ สาขาวิชาการวางผังเมือและสภาพแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกับนายทศพล เผื่ออุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณามาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนเปลงสภาพภูมิอากาศและแผนดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ (Categories): คณบดี, บริการวิชาการ
แท๊ก (Tags): #คณบดี, #บริการวิชาการ