คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
โครงสร้างผู้บริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์
รองคณบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดี ฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี