คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
งานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ